راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت LOTFETT آلمان

:: راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت LOTFETT آلمان

راد الکتریک توزیع کننده روغن لحیم و قلع کش محصول شرکت LOTFETT  آلمان آمادگی خود را جهت ارائه اجناس فوق اعلام میدارد.

 

 

·   هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت لتفت آلمان.

·   هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت لتفت آلمان.

·   هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت لتفت آلمان.

·   هویه تفنگی 60 وات شرکت لتفت آلمان.

·   سیم لحیم شرکت لتفت آلمان.

·   شمش قلع شرکت لتفت آلمان.

·   روغن لحیم 20 گرمی شرکت لتفت آلمان.

·   قلع کش آمپولی شرکت لتفت آلمان.

وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت  لتفت آلمان.

 

مدیر فروش :  آقای طوبی ( داخلی 208 )        همراه: 09393118834 RE208@RADELEC.CO                                           

 

 


 

 

 

منبع : راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاریراد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت LOTFETT آلمان
برچسب ها : آلمان ,شرکت ,لتفت ,هویه ,لحیم ,حرارت ,لتفت آلمان ,شرکت لتفت ,کنترل درجه ,درجه حرارت ,حرارت شرکت ,الکتریک توزیع کننده

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت ASAHI سنگاپور

:: راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت ASAHI سنگاپور

راد الکتریک توزیع کننده انواع سیم لحیم و شمش قلع محصول شرکت ASAHI سنگاپور آمادگی خود را جهت ارائه اجناس فوق اعلام میدارد.

 

 

·      هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت آساهی سنگاپور.

·      هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت آساهی سنگاپور.

·      هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت آساهی سنگاپور.

·      هویه تفنگی 60 وات شرکت آساهی سنگاپور.

·      سیم لحیم شرکت آساهی سنگاپور.

·      شمش قلع شرکت آساهی سنگاپور.

·      روغن لحیم 20 گرمی شرکت آساهی سنگاپور.

·      قلع کش آمپولی شرکت آساهی سنگاپور.

·      وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت  آساهی سنگاپور.

 

 

 

مدیر فروش :  آقای طوبی ( داخلی 208 )      موبایل: 09393118834                        RE208@RADELEC.CO    

 

هویه رومیزی. هویه آزمایشگاهی. هویه قلمی. هویه هوای گرم. هویه هوای گرم رومیزی . هویه هوای گرم قلمی. هویه هوای گرم آزمایشگاهی. وان قلع. حوضچه قلع. وان لحیم. حوضچه لحیم. سیم لحیم. سیم قلع. شمش قلع. شمش لحیم. روغن لحیم. روغن قلع. قلع کش. لحیم کش. لحیم کاری. لحیم. قلع. سیم لحیم کاری. شمش لحیم کاری. روغن لحیم کاری. وان لحیم کاری. حوضچه لحیم کاری.گایو، گات، ولر، دایو، لتفت، آساهی، ژرف، GOOT, WELLER, DAIYO,  ASAHI, JARF

منبع : راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاریراد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت ASAHI سنگاپور
برچسب ها : لحیم ,هویه ,سنگاپور ,شرکت ,آساهی ,·      ,آساهی سنگاپور ,شرکت آساهی ,سنگاپور ·      ,لحیم کاری ,هویه هوای ,آساهی سنگاپور ·      ,شرکت آساهی سنگا

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت DAIYO چین

:: راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت DAIYO چین

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه رومیزی، قلمی و هوای گرم محصول شرکت  DAIYO سنگاپور آمادگی خود را جهت ارائه اجناس فوق اعلام میدارد.


·   هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت دایو سنگاپور.

·   هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت دایو سنگاپور.

·   هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت دایو سنگاپور.

·   هویه تفنگی 60 وات شرکت دایو سنگاپور.

·   سیم لحیم شرکت دایو سنگاپور.

·   شمش قلع شرکت دایو سنگاپور.

·   روغن لحیم 20 گرمی شرکت دایو سنگاپور.

·   قلع کش آمپولی شرکت دایو سنگاپور.

·   وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت  دایو سنگاپور.

 

 

مدیر فروش :  آقای طوبی ( داخلی 208 )        همراه: 09393118834  RE208@RADELEC.CO                                      

هویه رومیزی. هویه آزمایشگاهی. هویه قلمی. هویه هوای گرم. هویه هوای گرم رومیزی . هویه هوای گرم قلمی. هویه هوای گرم آزمایشگاهی. وان قلع. حوضچه قلع. وان لحیم. حوضچه لحیم. سیم لحیم. سیم قلع. شمش قلع. شمش لحیم. روغن لحیم. روغن قلع. قلع کش. لحیم کش. لحیم کاری. لحیم. قلع. سیم لحیم کاری. شمش لحیم کاری. روغن لحیم کاری. وان لحیم کاری. حوضچه لحیم کاری.گایو، گات، ولر، دایو، لتفت، آساهی، ژرف،

GOOT, WELLER, DAIYO,  ASAHI, JARF 

 

منبع : راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاریراد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت DAIYO چین
برچسب ها : لحیم ,هویه ,سنگاپور ,شرکت ,دایو ,کاری ,دایو سنگاپور ,شرکت دایو ,لحیم کاری ,هویه هوای ,روغن لحیم ,توزیع کننده انواع ,الکتریک توزیع کننده

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت GAOYUE چین

:: راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت GAOYUE چین

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه رومیزی، قلمی و هوای گرم محصول شرکت GAOYUE چین، آمادگی خود را جهت ارائه اجناس فوق اعلام میدارد.

 

 

·   هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت گایو چین.

·   هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت گایو چین.

·   هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت گایو چین.

·   هویه تفنگی 60 وات شرکت گایو چین.

·   سیم لحیم شرکت گایو چین.

·   شمش قلع شرکت گایو چین.

·   روغن لحیم 20 گرمی شرکت گایو چین.

·   قلع کش آمپولی شرکت گایو چین.

·   وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت  گایو چین.

 

مدیر فروش :  آقای طوبی ( داخلی 208 )        همراه: 09393118834  RE208@RADELEC.CO                                          

هویه رومیزی. هویه آزمایشگاهی. هویه قلمی. هویه هوای گرم. هویه هوای گرم رومیزی . هویه هوای گرم قلمی. هویه هوای گرم آزمایشگاهی. وان قلع. حوضچه قلع. وان لحیم. حوضچه لحیم. سیم لحیم. سیم قلع. شمش قلع. شمش لحیم. روغن لحیم. روغن قلع. قلع کش. لحیم کش. لحیم کاری. لحیم. قلع. سیم لحیم کاری. شمش لحیم کاری. روغن لحیم کاری. وان لحیم کاری. حوضچه لحیم کاری.گایو، گات، ولر، دایو، لتفت، آساهی، ژرف، GOOT, WELLER, DAIYO,  ASAHI, JARF

منبع : راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاریراد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت GAOYUE چین
برچسب ها : لحیم ,هویه ,گایو ,شرکت ,کاری ,هوای ,شرکت گایو ,لحیم کاری ,هویه هوای ,روغن لحیم ,درجه حرارت ,توزیع کننده انواع ,الکتریک توزیع کننده

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت GOOT ژاپن

:: راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت GOOT ژاپن

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه رومیزی، قلمی و هوای گرم محصول GOOT ژاپن آمادگی خود را جهت ارائه اجناس فوق اعلام میدارد.

 

 

·   هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت گات ژاپن.

·   هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت گات ژاپن.

·   هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت گات ژاپن.

·   هویه تفنگی 60 وات شرکت گات ژاپن.

·   سیم لحیم شرکت گات ژاپن.

·   شمش قلع شرکت گات ژاپن.

·   روغن لحیم 20 گرمی شرکت گات ژاپن.

·   قلع کش آمپولی شرکت گات ژاپن.

·   وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت  گات ژاپن.


مدیر فروش :  آقای طوبی ( داخلی 208)        همراه: 09393118834 RE208@RADELEC.CO                                                 

 

هویه رومیزی. هویه آزمایشگاهی. هویه قلمی. هویه هوای گرم. هویه هوای گرم رومیزی . هویه هوای گرم قلمی. هویه هوای گرم آزمایشگاهی. وان قلع. حوضچه قلع. وان لحیم. حوضچه لحیم. سیم لحیم. سیم قلع. شمش قلع. شمش لحیم. روغن لحیم. روغن قلع. قلع کش. لحیم کش. لحیم کاری. لحیم. قلع. سیم لحیم کاری. شمش لحیم کاری. روغن لحیم کاری. وان لحیم کاری. حوضچه لحیم کاری.گایو، گات، ولر، دایو، لتفت، آساهی، ژرف، GOOT, WELLER, DAIYO,  ASAHI, JARF

منبع : راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاریراد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت GOOT ژاپن
برچسب ها : لحیم ,هویه ,ژاپن ,شرکت ,کاری ,هوای ,لحیم کاری ,هویه هوای ,درجه حرارت ,روغن لحیم ,کنترل درجه ,توزیع کننده انواع ,الکتریک توزیع کننده

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت WELLER آلمان

:: راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت WELLER آلمان

راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه رومیزی، قلمی و هوای گرم محصول شرکت  WELLER  آلمان آمادگی خود را جهت ارائه اجناس فوق اعلام میدارد.

 

 

·   هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت ولر آلمان.

·   هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت ولر آلمان.

·   هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت ولر آلمان.

·   هویه تفنگی 60 وات شرکت ولر آلمان.

·   سیم لحیم شرکت ولر آلمان.

·   شمش قلع شرکت ولر آلمان.

·   روغن لحیم 20 گرمی شرکت ولر آلمان.

·   قلع کش آمپولی شرکت ولر آلمان.

·   وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت  ولر آلمان.

 

 

مدیر فروش :  آقای طوبی ( داخلی 208 )        همراه: 09393118834 RE208@RADELEC.CO                                   

 

هویه رومیزی. هویه آزمایشگاهی. هویه قلمی. هویه هوای گرم. هویه هوای گرم رومیزی . هویه هوای گرم قلمی. هویه هوای گرم آزمایشگاهی. وان قلع. حوضچه قلع. وان لحیم. حوضچه لحیم. سیم لحیم. سیم قلع. شمش قلع. شمش لحیم. روغن لحیم. روغن قلع. قلع کش. لحیم کش. لحیم کاری. لحیم. قلع. سیم لحیم کاری. شمش لحیم کاری. روغن لحیم کاری. وان لحیم کاری. حوضچه لحیم کاری.گایو، گات، ولر، دایو، لتفت، آساهی، ژرف، GOOT, WELLER, DAIYO,  ASAHI, JARF

 

منبع : راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاریراد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاری شرکت WELLER آلمان
برچسب ها : لحیم ,هویه ,آلمان ,شرکت ,کاری ,هوای ,لحیم کاری ,هویه هوای ,روغن لحیم ,درجه حرارت ,کنترل درجه ,توزیع کننده انواع ,الکتریک توزیع کننده

سایر خدمات

:: سایر خدمات

استابیلایزر, تثبیت کننده ولتاژ, ترانس اتوماتیک, محافظ ولتاژ, یو پی اس, منبع تغذیه بدون وقفه, اتوترانسفورماتور متغیر, واریاک, واریابل, شارژر اتوماتیک باتری, اینورتر, مبدل برق باتری به برق شهر, مبدل انرژی خورشیدی به برق شهر, منبع تغذیه, مبدل ای سی به دی سی, سوکت یو پی اس, کانکتور شارژر باطری, دستگاه پرس کابلشو هیدرولیک, بوبین پیچ, ردیف پیچ, ضخیم پیچ, کلاف پیچ, گرولر, پروفرکس, بالانس آرمیچر, بالانس روتور, لاک تراش سیم لاکی, کوره خشک کن شالاک, جازن هسته EI ترانس, سیم چین اتوماتیک, سیم لخت کن اتوماتیک, سر سیم زن اتوماتیک, رله الکترونیکی اس اس آر, کنتاکتور الکترونیکی, چپ گرد راست گرد, سافت استارتر, کنترلر زاویه فاز, کنترلر خطی, کنترلر فرکانس, کنترلر نسبی,  سنسور, فلوتر سوئیچ, کنترل سطح, دیمر, تاکوژنراتور, اینکودر, استپ موتور, سروو موتور ای سی, سروو موتور دی سی, دیود, تریستور, وریستور, ترانزیستور, ترایاک, ماژول, آی جی بی تی, موسفت, فیوز, جا فیوزی, میکروسوئیچ, فیوز کاردی, فیوز اف اند یو, فیوز پیچ خور, فیوز ای دبلیو, فیوز ای ای دبلیو, فیوز ال ای تی, فیوز استوانه ای, فیوز ای سی, فیوز دی سی, فیوز کف خواب, فیوز ولتاژ متوسط, فیوز ولتاژ پایین, فیوز ولتاژ بالا, خازن کوره القائی, خازن دی سی, خازن ای سی, خازن اسکرو, خازن استاد تایپ, مقاومت, رئوستا, پتانسیومتر, خط کش اهمی, مولتی ترن, ولوم, سرولوم, ذغال جوش, ایمپدر کورز, ذغال سوراخ دار, ذغال شیاردار, ذغال صنعتی, رینگ کربنی, پره گرافیتی, کفشک گرافیتی, جا ذغالی, اسلیپ رینگ, کلکتور, شفت, سیم شیلد, تایمر, پی ال سی, کانتر, اس اس آر, ماژول ,I/O کنترلر دما, سنسور القایی, سنسور خازنی, سنسور مغناطیسی, سنسور نوری, لیمیت سوئیچ, میکروسوئیچ, موتور, فن, سلکتور, پنوماتیک, اینکودر, کنترل سطح, سیماتیک, اچ ام آی, مولتی متر, کلمپ متر, میگر, ارت سنج, آر اس تی سنجمنبع : راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه و ملزومات لحیم کاریسایر خدمات
برچسب ها : فیوز ,لحیم ,انگلیس ,هویه ,فرانسه ,آلمان ,لحیم کاری ,هویه هوای ,فیوز ولتاژ ,حوضچه لحیم ,روغن لحیم